Gündem:
Cahan; 'Borç yiğidin kamçısıdır”

Uşak Belediye ve Belediye Meclis Başkanı Nurullah Cahan Karakoç’a, ”Borç yiğidin kamçısıdır. Borçsuz bir şey yapılmıyor. Halk, laleli sokak aydınlatmalarından çok memnun. SSK Evlerinde vatandaşların mağdur olduğu doğrudur. Bu mağduriyeti gidermek için yeni çalışmalar ve düzenlemeler yapıyoruz” şeklinde cevap verdi.

“SON 11 YILIN EN DÜŞÜK GELİRLİ VE EN YÜKSEK HARCAMALI BÜTÇESİ OLMUŞ”

Uşak belediye Meclisi Nisan ayı toplantıları Belediye ve Meclis Başkanı Nurullah Cahan başkanlığında başladı. Gündemin en önemli maddesi denetim komisyonu ve faaliyet raporunun okunması ve oylanması oldu.

Denetim Komisyonu Başkanı AK Partili üye Ercan Alkan, komisyon raporunu okudu. Alkan,

 2017 yılı itibarıyla belediyenin borcunun 2016 yılına göre yüzde 118 artıp 150 milyon TL fazlalaşarak 275 milyon 483 bin 329 liraya ulaştığını belirtti.

Raporun okunmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Mehmet Karakoç, eleştirilerini şöyle sıraladı: “Bilindiği üzere Faaliyet raporlarının temel fonksiyonu, stratejik plan ve performans programında belirlenen ilgili yıl hedeflerinin ne ölçüde gerçekleştiğinin ve sapma nedenlerinin ortaya konulmasıdır. Performans programında belirlenen hedeflerin dikkate alınmaması, bu hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının ve ulaşılamamışsa bunun nedenlerinin fiziki ve mali kaynaklar çerçevesinde açıklanmaması, faaliyet raporunun işlevini yerine getirememesine yol açmaktadır.

Mali tablolara baktığımızda Belediye Bütçesinin 2016 yılında 70.014.613 TL gelir açığı verdiği ve giderlerin gelirlerden bu oranda fazla olduğu , tahmin edilen gelir tahminlerinin çok altında bir gelirin gerçekleştiği, ve tahmini bütçenin ancak % 67 lik kısmının gelir olarak gerçekleştiği, 2017 yılında ise mali tablonun daha da kötüleştiğini 361.750.000 TL'lik bütçenin 203.581.319 TL gelir gerçekleşmesinin görüldüğü ve bütçenin gerçekleşme oranın ise % 56 olduğu görmekteyiz. Buna karşın giderlerinde % 93 oranında gerçekleşerek 337.735,760 TL olduğu görülmüştür.

Bu durumda bütçe, son 11 yılın gelir gider dengesi bakımından en düşük gelire karşı en fazla harcama yapılan bütçesi olmuştur.

Bütçenin yapım aşamasında bu konulardaki uyarılarımızın dikkate alınmaması Bu vahim tabloyu doğurmuştur.

 “BELEDİYE İŞ MAKİNALARINI UTAŞ’A DEVREDİP SONRA KİRALIYOR”

Belediyeye ait onlarca iş makinesi tüm itirazlarımıza rağmen UTAŞ 'a devredildi. Bu araçların daha sonra da Uşak Belediyesi tarafından kullanıldığını bu araçlar için UTAŞ‘a kira bedelleri ödendiğini görüyoruz.

UTAŞ’a verilen ihalenin KDV dahil yaklaşık 24 milyonluk kısmının araç ve iş makinesi kıra bedeli olduğu Denetim Komisyonu raporunda yer almaktadır. Bu bedelinde büyük bir kısmının UTAŞ’a ayni sermaye olarak aktarılan belediye araçlarının kira bedeli olması dikkat çekicidir. Belediyenin kendi aracını devredip sonrasında kendi aracına bu kadar yüksek meblağlarda kira bedeli vermesi kamu zararı oluşturduğu tartışmasızdır.

Yol üstü Otoparklarını UTAŞ’'a devrettiniz , aradan geçen bunca zamanda Belediyenin Bütçesine girmesi gereken yol üstü otopark ücretleri Utaş’ın kasasına girdi. Mahkeme kararınca bu otopark ücretlerinden sadece 2017 yılı Mart ve Aralık ayı içinde 995 bin TL gelir elde edildiği ve bu bedelin Belediye kasasına girdiği görülmektedir.

Ortak Proje adı altında Kalemder ,Ebrar, Altınoluk, Uşimder ve Ensar Vakfı adına Belediyece kiralanan yurtlara 2015 yılı Ekim ayından 2017 yılı Kasım ayına kadar olan süreçte aylık 68.000 TL den olmak üzere 24 ayda toplam 1.632.000 TL kira yardımı yapıldığı görülmüştür.Kamu kaynaklarının bu şekilde keyfi olarak ,kamu zararı oluşturacak şekilde her hangi bir kriter gözetmeksizin belli kişi ve zümrelere aktarılmasının yanlış olduğunu düşünüyoruz.

Zor şartlar altında vergi ve su, kanalizasyon hizmetleri için Belediyeye ödeme yapan dar gelirli vatandaşların parası harcanırken gereken hassasiyet gösterilmeli, tahsil edilen paraların vatandaşlara eşit şekilde geri dönüşümü sağlanmalıdır.

“150 MİLYON TL BORCU ÜÇ KÖPRÜLÜ KAVŞAKLA AÇIKLAYAMAZSINIZ”

Gecen yıl gerek kamuoyu gündeminde olan, gerekse grubunuzun meclis gündemine getirdiği laleli elektrik direklerinin alımına bu yılda artarak devam edildiği görülmektedir.

Gecen dönem Toplam 920 adet laleli direk ve aydınlatma lambaları alındığı, alımların Utaş’a verilen yol ve yaya kaldırımı düzenleme pazarlık ihalesi içinde olduğu ve bu direkler için toplam 6.500.000 TL ödeme yapıldığı yanı her bir direk için ortalama 7.065 TL ödeme yapıldığı görülmektedir. Bu dönem, bu Belediye borçlarının 2015 yılında  58.172.077 TL , 2016 yılında 126 827 577 TL,  2017 yılında ise borç oranı geçen yıla nazaran % 118 artarak 275.483 329 TL olduğu görülmektedir  Borçların % 90 lık kısmının Bankalardan çekilen kredi borçları ve doneme ait faaliyet borçları olduğu görülmektedir.

Her ne kadar sadece İller Bankası verileri dikkate alınarak Uşak Belediyesinin en az borcu olan 5 belediye arasında gösterilerek kamuoyu yanıltılmış ise de İller Bankasına olan borç 2016 yılında yaklaşık 25 milyon TL iken 2017 yılında yaklaşık 19.45 milyon TL dir. Bu borç sadece iller bankasına olan borç olup sadece bu borç dikkate alınarak sanki Uşak Belediyesi en az borcu olan 5 belediyeden biri gibi gösterilerek kamuoyuna yansıtılsa da buz dağının diğer yüzü hiç de böyle değildir. Zira Borç Durum Tablosu incelendiğinde durumun ne kadar vahim olduğu görülecektir. Şöyle ki; İller Bankasından alınan kredi borcu azalsa bile .Diğer Banka kredileri 2016 yılında yaklaşık 30 milyon TL iken 2017 yılında yaklaşık 90 milyon TL ye çıkmış, faaliyet borçları 2016 yılında yaklaşık 57,5 milyon TL iken 2017 yılında 125,5 milyon TL ye çıkmış emanet nitelikli borçlar 2016 yılında 12 milyon TL iken 2017 yılında 22.5 milyon TL ye fırlamıştır. Yani durum hiç de kamuoyuna yansıyan gibi değildir.

Belediye Meclisinden alınan borçlanma yetkileri sonuna kadar kullanılarak bankalardan uzun vadeli borçlanmalara gidildiği, dolayısıyla Belediyenin gelecek yıllarının ipotek altına alındığı, yıl içerisinde Bankalardan 90 Milyon TL Nakit kredi çekildiği, personelin tabloda yer aldığı üzere 18.326.235 TL tutan vergi ve yükümlülüklerinin ise ödemediği görülecektir.

Her ne kadar borçlara karşılık, mali tablodaki varlık mevcudunun fazla olduğu, Borçların taksitli borç olduğu ifade edilse de, bu borçların önümüzdeki aylarda veya yıllarda belediyeyi mali sıkını içine sokacağı aşikârdır. Belediyenin kredile biletesi biten batak bir kurum haline dönüştürülmemelidir. Yani; geçen yıla oranla yaklaşık 150.000.000 TL borçlanmanın yapılan faaliyetler ile izahı mümkün değildir.

Temsil, tören ağırlama ve Tanıtım giderleri, bilboardlar için ödenen kiralar ve afiş, basım ücretleri için ciddi miktarlarda harcama yapıldığı, Belediye hizmetlerinin tanıtımı için gazete, tv ve internet sitelerine ödenen tanıtım giderlerinin azımsanmayacak derece de afaki rakamlara ulaştığı gözlemlenmiştir. Bu ve buna benzer giderlerden yapılacak tasarruflarla şehrimiz insanına daha fazla hizmet sunulacağı aşikardır. Bundan sonraki harcamalarda bu hususa dikkat edilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz.

UTAŞ ‘a Doğrudan Temin ve İhalelerle Mal-Hizmet alımı ve yapım işleri için yıl içinde KDV dahil 126.973.000 TL lik iş verildiği ,% 20 keşif artışları ile birlikte bu rakamın yaklaşık 135 milyon TL'yi bulduğu, UTAŞ’'a verilen ihalelerin % 80'lik kısmının pazarlık suretiyle ihale edildiği açık ihale usulünden kaçınıldığı tespit edilmiştir. İhalelerin 4734 sayılı kanunun 21 f ve 21 b (pazarlık usulu) ye göre yapılacak ihaleler olağanüstü durumlar karşısında kullanılması gerektiği halde bunun gerekçesi açıklanmadan yapım ve hizmet alımları için olağan durumlarda dahi kullanıldığı görülmüştür. Yasanın özüne uygun olan 19. Maddeye göre açık ihale usulünün uygulanmasına özen gösterilmelidir. Tüm ihalelere şartname hükümlerine uyan herkesin katılım, sağlanarak rekabet ortamının sağlanarak eşitlik ve objektiflik ilkelerine uygun hareket edilmesinin daha uygun olacağı görüşündeyiz.

tabloya ilaveten 845 adet muhtelif çapta laleli elektrik direği alındığı bu alım için 6.131.575 TL ödendiği genel toplamda bu laleli direkler için toplam 12.631.575 TL ödeme yapıldığı görülmektedir.

“SSK EVLERİ NE OLDU?”

Mevcut mali tabloya baktığımızda borç batağı içinde olan Belediyenin bu rakamlardan böyle bir harcama yapması, kamu kaynaklarının çarçur edilmesinden başka bir şey değildir.

SSK evleri ne oldu sayın başkanım? 3 senedir oradaki vatandaşlar mağdurlar, siz oradaki vatandaşlarımız istemezse bu projeden vazgeçeceğiz diye bu kürsüden söz verdiniz. Verdiğiniz söz ne oldu. ? Bu insanlar yüzlerce itiraz dilekçeleri verdiler, onlarcası dava açtı. Mahkeme Yürütmenin durdurması kararı verdi , siz bu kararı etkisiz hale getirmek için hülle yaptınız birkaç kelimeyi çıkararak aynı meclis kararını tekrar geçirdiniz . Ancak aradan geçen bunca zamandır ortaya net ve somut bir proje de koymadınız.  O da yetmedi Bakanlar Kuruluna müracaat ederek bu alanı, hiçbir bilimsel neden olmamasına rağmen Riskli alan ilan edilmesini sağladığınız, ancak bu Bakanlar Kurulu Kararı da Danıştay kararına da gerekçe olan ve bizim burada yıllardır anlatmaya çalıştığımız. ancak tarafınızca görmezden gelinen sebeplerle yürütmesi durdurulmuştur. Bu Danıştay kararı ile bu konuda ki iddialarımızın ne derece doğru olduğu da teyit edilmiştir.

SSK evleri sakinlerinin bu projeyi istemediklerini belirtmek için daha ne yapmaları gerekiyor?

Belirtmiş olduğumuz bu nedenlerle ve Uşak Halkı için yeterli görmediğimiz çalışmalar nedeniyle faaliyet Raporuna olumlu oy veremeyeceğimizi üzülerek belirtmek isteriz.”

“BORÇSUZ HİZMET YAPILMIYOR”

Karakoç’un eleştirilerine cevap veren Başkan Cahan, “Borç yiğidin kamçısıdır. Borçsuz hizmet yapılmaz. Uşak halkına hizmet için borçlanıyoruz. Borçlarımızı da günü geldiğinde ödüyoruz. Lale figürlü sokak aydınlatmalarından Uşak halkı çok memnun. Biz halka hizmet için var olduğumuza göre halkımız memnunsa sorun yoktur.

SSK Evleri konusunda haklısınız. Burada hak sahipleri 3 yıldır mağdur olmuştur. Bu vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için yeni düzenlemeler ve çalışmalar başlattık. Uşak Belediyesi olarak gece gündüz Uşak halkı için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Faaliyet raporlarının oylanması sırasında, meclis başkanlık makamına Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Ahmet Gökhan Özbağ geçti.

Yapılan oylamada; CHP ve İYİ parti grupları ret oyu verirken AK Parti ve MHP grupları evet oyu verdi.

Uşak Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet raporu, 10 ret oyuna karşılık 22 evet oyu ile kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi gereğince yeterlilik oyu almış oldu.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Uşak’ın en uzun soluklu yemek yarışması
Uşak Fatih Sultan Mehmet Mesleki Anadolu Lisesinin 2010 Yılından beri kendi maddi imkanları çerçevesinde...

Haberi Oku