Resmi İlanlar:
MANUEL KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA SARF MALZEME ALIMI

MANUEL KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA SARF MALZEME ALIMI, BAKTERİ TANIMLAMA VE ANTİBİYOGRAM KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK CİHAZ ALIMI VE AMORTİSÖRLÜ HİDROLİK ACİL MÜDAHALE SEDYESİ ALIMI İŞİ

UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

MANUEL KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA SARF MALZEME ALIMI, BAKTERİ TANIMLAMA VE ANTİBİYOGRAM KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK CİHAZ ALIMI VE AMORTİSÖRLÜ HİDROLİK ACİL MÜDAHALE SEDYESİ ALIMI İŞİ alımı 4774 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2018/389406

1- İdarenin

a) Adresi                                             : Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No: 12 64100 MERKEZ/UŞAK

b) Telefon ve faks numarası       : 2762270034/254-219 - 2762242418

c) Elektronik Posta Adresi           : usak.malüsIer:@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 3 KISIM / 7 KALEM MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir,

b) Teslim yeri                                    : Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi

c) Teslim tarihi                                  : * 1. Kısım için sözleşmenin imzalanmasına müteakip 7 parti halinde

Uşak Eğitini ve Araştırma Hastanesinin sipariş takvimine göre hastane ambarına teslim edilecektir. Hastanenin acil ihtiyacının olması halinde ilgili hastane tarafından sipariş verildikten sonra malzemeler 7 iş gün içerisinde ilgili hastanenin ambarına teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi 31.05.2020 tarihîne kadardır. * 2. Kısım için sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 (Yirmi) gün içinde kurularak çalışır vaziyette ilgili hastaneye teslim edilecektir. İhale konusu Kitler Uşak Eğitim ve Araştırına Hastanesinin sipariş takvimine göre ilgili hastanenin ambarına teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi 31.07.2020 tarihine kadardır. * 3. Kısmı için sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 (Yirmi) gün içinde Uşak Eğitim ve Araştırına Hastanesine teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi 31.12.2020 tarihine kadardır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : Uşak İl Sağlık Müdürlüğü - Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sk, No:12

Merkez/UŞAK

b) Tarihi ve saati                              : 05.09.2018 -10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son. durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4,1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısım alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teklif edilen ürünler T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya ÜTS (TITUBB veya ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ) kayıt belgesine haiz olmalı ve TITUBB  veya ÜTS "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır." ibaresi bulunmalıdır ve bu husus ihalede de belgelendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı onay tarihi en geç ihale tarihi itibari ile olmalıdır. Teklif veren isteklilere verilmiş yetki belgesi de teklife eklenecektir, ( TITUBB  veya ÜTS bayi bilgi formu)

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt zorunluluğu bulunmayan Tıbbi Sarf Malzemeler için üretici firma veya ithalatçı firmanın yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanı ya da resmî makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösteren belgenin sunulması halinde Tıbbi Sarf Malzemelere ait T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, kataloglan, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1. KISIM İÇİN;

a) Teklif veren istekliler ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verecekleri Malzemeler için ihale tarih ve saatine kadar teklif etmiş olduğu malzemelere ait (1. KISIM TEKNİK ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLEN MALZEMELER İÇİN) en az 1 (bir)’er adet numunelerini ihale komisyonuna bir tutanakla teslim edeceklerdir. Söz konusu numuneler özerine firma ismini ve ürünün ihaledeki sıra numarasını ve ihale kayıt numarasını belirten etiket yapıştırılacaktır.

b) Teknik şartnamede belirtilen Flakon adaptörü için başlık üzerinde bulunan valf ile 7 gün ve en az 200 uygulama yapılabilmeli ve bununla ilgili çalışma ihale dosyasında sunulacaktır.

e) Teknik şartnamede belirtilen Işıktan korumalı eva torba için setteki bütün ürünlerin tamamı PVC, DEPH ve Lateks içermemelidir. Bu özellik belgelenerek ihale dosyasında sunulacaktır.

d) Teknik şartnamede belirtilen Işıktan korumalı eva torba için torbalar kontaminasyon güvenliği ve toksik kalıntı riskine karşı steril edilmiş olmalıdır. Bununla ilgili evrak ihale dosyasında sunulacaktır,

2. KISIM İÇİN;

a. Tedarik edilecek kit ve cihazların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalog ve fotoğraflar ihale dosyası ile birlikte verilecektir.

b. Firmalar kit ve cihazların menşeini teklif dosyasında sunmalıdır.

c. Firmalar teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve teknik şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “…………..marka............model cihaz ve kitleri teklifimizin teknik şartnameye uygunluk belgesi”

başlığı altında teklifle beraber verilecektir.

3. KISIM İÇİN:

a. Tedarik edilecek sedyelerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalog ve fotoğraflar ihale dosyası île birlikte verilecektir.

b. Firmalar teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve teknik şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “………....marka……….      ...model teklifimizin teknik şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklifle beraber verilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir,

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi. Cumhuriyet Malı. Bahçeli Sk. No:12 Merkez/UŞAK adresinden satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Uşak İl Sağlık Müdürlüğü - Cumhuriyet Malı. Bahçeli Sk. No: 12 Merkez/UŞAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif bilim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel özerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısım teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale. Kanunim 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İL BASIN NO : 558

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Uşak'ta trafik kazası: 2 yaralı
Banaz’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Haberi Oku