Resmi İlanlar:
TIBBİ SARF MALZEME, VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ VE SUNUCU SATIN ALINACAKTIR UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

TIBBİ SARF MALZEME, VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ VE SUNUCU SATIN ALINACAKTIR UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

ENDOSKOPİ ÜNİTESİ BİRİMİ, KALP DAMAR CERRAHİ BİRİMİ, ONKOLOJİ BİRİMİ İHTİYACI TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İLE VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ VE SUNUCU ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                      : 2018/195853

1- İdarenin

a) Adresi                                           : Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 64100 MERKEZ/UŞAK

b) Telefon ve faks numarası         : 2762270034/254-219 - 2762242418

c) Elektronik Posta Adresi             : usak.maliisler@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             : 13 KALEM ENDOSKOPİ SARF, 16 KALEM KVC SARF, 3

KALEM İLAÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA SARF MALZEMELERİ İLE 3 KALEM VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ, 2 KALEM SUNUCU İLE 3 KALEM AĞ VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ           MAL       ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve

Araştırma Hastanesi Ambarı, Eşme Devlet Hastanesi Ambarı, Banaz Devlet Hastanesi Ambarı, SivaslI İlçe Devlet Hastanesi Ambarı

c) Teslim tarihi   : * Sözleşme imzalanmasına müteakip 1.den 29. kalemde

dahil malzemeler T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ambarına 6 eşit parti halinde teslim edilecektir. İlk parti sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 iş günü içerisinde, diğer partiler 2'şer aylık periyotlar halinde ayın ilk 7 iş günü içerisinde T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ambarına teslim edilecektir. Hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda bazı kalemler sözleşmeye müteakip tek partide teslim edilebilecektir. Hastanenin acil ihtiyacının olması halinde ilgili birim/hastane tarafından sipariş verildikten sonra

malzemeler 20 gün içerisinde ilgili hastanenin ambarına teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi 30.06.2019 tarihine kadardır. * Sözleşme imzalanmasına müteakip 30., 31. ve 32. kalemler için kurulacak temiz oda T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 60 gün içerisinde teslim edilecektir. 30., 31. ve 32. kalem malzemeler T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ambarına 8 eşit parti halinde teslim edilecektir. İlk parti temiz odanın kurulmasına müteakip 10 iş günü içerisinde, diğer partiler 2'şer aylık periyotlar halinde ayın ilk 7 iş günü içerisinde T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ambarına teslim edilecektir. Hastanenin acil ihtiyacının olması

sonra malzemeler 20 gün içerisinde ilgili hastanenin ambarına teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi 31.12.2019 tarihine kadardır. * Sözleşme imzalanmasına müteakip 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. ve 40. kalemler sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (Otuz) gün içinde kurularak çalışır vaziyette ilgili hastaneye teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Uşak İl Sağlık Müdürlüğü - Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sk.

No:12 Merkez/UŞAK

b) Tarihi ve saati : 23.05.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. ve 40. kalemler için teklif veren istekliler; teklif edeceği ÜRÜN’leri satmaya yetkili olduğuna dair belgeyi teklifinde sunmalıdır.

4.1.2.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İHALE LİSTESİ 1.-29. (DAHİL) ARASI KALEMLER İÇİN VE 30., 31. VE 32 KALEMLERİN TEKNİK ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLEN MALZEMELER İÇİN;

Teklif edilen ürünler T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya ÜTS (TITUBB veya ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ) kayıt belgesine haiz olmalı ve TITUBB veya ÜTS "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır." ibaresi bulunmalıdır ve bu husus ihalede de belgelendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı onay tarihi en geç ihale tarihi itibari ile olmalıdır. Teklif veren isteklilere verilmiş yetki belgesi de teklife eklenecektir. ( TITUBB veya ÜTS bayi bilgi formu)

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası na kayıt zorunluluğu bulunmayan Tıbbi Sarf Malzemeler için üretici firma veya ithalatçı firmanın yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanı ya da resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösteren belgenin sunulması halinde Tıbbi Sarf Malzemelere ait T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1. Teklif veren istekliler ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verecekleri Malzemeler için ihale tarih ve saatine kadar teklif etmiş olduğu malzemelere ait en az 1(bir)'er adet numunelerini ihale komisyonuna bir tutanakla teslim

edeceklerdir. Söz konusu numuneler üzerine firma ismini ve ürünün ihaledeki sıra numarasını ve ihale kayıt numarasını belirten etiket yapıştırılacaktır.

Alımına çıkılan malzemelerden orijinal ambalajlarında olmak üzere teknik şartnamede belirtilen malzemelerden;

İHALE LİSTESİ 1.-29. (DAHİL) ARASI KALEMLER İÇİN VE 30., 31. VE 32 KALEMLERİN TEKNİK ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLEN MALZEMELER İÇİN 1(BİR)'ER ADET NUMUNE İSTENMEKTEDİR.

2. 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. ve 40. kalemler için teklif veren istekliler; teklif edeceği ÜRÜN’lerinin ve varsa sunulan ek özellikleri TEKNİK ŞARTNAME cevaplarında ayrıntılı olarak açıklayacak ve bu özellikleri üretici FİRMA’ların broşür ve/veya kullanım kılavuzlarını tekliflerine ekleyerek belgeleyecektir. Şartname maddelerini katolog üzerinde işaretleyeceklerdir. Teklif verecek istekli firmalar teknik şartname maddelerini kabul ettiklerine dair cevaplarını teklifle birlikte vereceklerdir.

3. 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. ve 40. kalemler için teklif veren istekliler; teklif edeceği ÜRÜN’lerin üreticisi tarafından hazırlanmış EOL (End-Of-Life) duyurusu yapılmamış ürünü olduğunu belgelenmelidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 UŞAK Merkezi Satmalına

Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi -Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sk. No:12 Merkez/UŞAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İL BASIN NO: 368

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

UŞAK MERKEZ VALA GEDİK ÖZEL EĞİTİM MESLEK...

Haberi Oku