Resmi İlanlar:
YOL YAPTIRILACAKTIR

YOL YAPTIRILACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 3. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

EŞME İSTASYON YOLLARININ UZATILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                     : 2018/127242

1-İdarenin

a) Adresi                                             : ATATÜRK CADDESI 121/ A ALSANCAK KONAK/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası       : 2324643131 - 2324647798

c) Elektronik Posta Adresi           : m309@outlook.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 1500 metre hat sökülmesi, 1600 m 49E1 ray ve B58 beton travers ile yol yenilemesi, 800 m 60E1 ray ve B70 beton travers ile yol yenilemesi, 2 adet 49E1 ray ile makas ferşi, 1 adet 60E1 ray ile makas ferşi yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                              : Eşme-UŞAK

c) İşe başlama tarihi                       : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                      : Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Cad. NO:121/A Alsancak / İZMİR

b) Tarihi ve saati                              : 17.04.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer iş grupları tebliğinde yer alan AVI grubu işler  benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A.Değerlendirme ''teklif fiyatı'' ile ''kalite ve teknik değer nitelik '' olmak üzere 2 kısımda yapılacaktır.

A.1.Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP=(TFminx50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP:Teklif puanı,

TFmin=Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF:İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2.Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır.Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No                                 Poz No                 Tanımı  Birimi    Puanlama

1                             TCDD Ü.025 - AN

İdare Tarafından Verilen I. Tabaka Balastın Nakli ve Serilmesi    m3         6,64

2             TCDD ÖZEL 1      49E1 ray ile basit makas ferşi      Ad.         2,73

3             TCDD ÖZEL 2      60E1 ray ile basit makas ferşi      Ad.         1,47

4             TCDD Ü.001-B   Hat sökülmesi   Hatmetre            2,6

5             TCDD Ü.002        Makas sökülmesi            mtül      2,17

6             TCDD Ü.004        60E1 ray ve B70 beton travers ile yol ferşi            Hatmetre            3,74

7             TCDD Ü.005        49E1 ray ve B58 beton travers ile yol ferşi            Hatmetre            6,37

9             D101/AN             Güzergah Kazısı               m3         2,52

10           D103/AN             Güzergah Dolgusu          m3         7,98

11           D104/AN             Seçme Malzeme İle Alttemel Tabakası Teşkili    m3         2,24

12           D149/AN             Karayolu Temel Tabakası Teşkili               m3         1,31

16           D108.4/AN         Demirli Beton C25           m3         6,3

17           D110.1/AN         Nervürlü Donatı Çeliği St III Temini ve İşçiliği       ton         3,93

Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların (miktar*teklif edilen birim fiyat) toplam teklif tutarına oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki tutarlarının toplam yaklaşık maliyet tutarına oranının %70-%130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.İsteklilerin teklif oranları %70-%130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için  puan alamayacaklardır.Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3.Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.4.Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF=(ETFX100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF:İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF:Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP:İsteklinin toplam puanı,

ifade eder.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Bürosu adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İL BASIN NO: 249

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Haberi Oku