DERİVASYON İLETİM HATTI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uşak Banaz Baybuyan Deresi Regülatöründen Küçükler Barajına Derivasyon İletim Hattı İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/1343500
1-İdarenin
a) Adı
:
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Kazim Dirik Mah. Sanayi Cad. No:39 35100 BORNOVA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası
:
2324355100 - 2324353742
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı
:
Uşak Banaz Baybuyan Deresi Regülatöründen Küçükler Barajına Derivasyon İletim Hattı İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
1 adet regülatör, 2.717 m içmesuyu iletim hattı, dere yatağı imalatları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Uşak
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
29.01.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Sanayi Caddesi No:39 Bornova/İZMİR
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) Alt Yapı İşleri
III. Grup: “Boru ve İletim Hattı İşleri”
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği bölümlerine ait diplomalar kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
 
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
Asgari Oran
Azami Oran
Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Ø813 mm Dış Çaplı t = 6.30 mm Çelik Boru Döşenmesi
12,69%
19,04%
7,94
Çelik Borular için Katodik Koruma Yapılması
0,19%
0,28%
0,12
Tip:V1-2A Vantuz Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi
0,24%
0,36%
0,15
Tip:T1-A1-01 Tahliye Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi
0,6%
0,9%
0,37
Dere Geçişi Yapılması
0,13%
0,2%
0,08
İletim Hattı Çıkış Yapısı Yapılması
0,04%
0,06%
0,03
Çelik Borular Üzerindeki Yatay Dirsek Tespit Kitlesi Yapılması
0,05%
0,08%
0,03
Alt Sel Geçidi Yapısı Yapılması
0,48%
0,71%
0,3
İletim Hattı Km:0+014.32'deki Hat Kapama Vanası Yapısının İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksam İmalatının Temini ve Yerine Yerleştirilmesi
0,4%
0,61%
0,25
Regülatör-Kret Ulaşım Yolu ve İletim Hattı Servis Yolu Yapılması
6,51%
9,78%
4,07
Regülatör Kazı İşleri
2,21%
3,32%
1,38
Regülatör Dolgu İşleri
0,62%
0,92%
0,39
Regülatör Beton İşleri
19,69%
29,53%
12,3
Regülatör Demir İşleri
0,57%
0,86%
0,36
Regülatör Sac ve Pik Malzemesi İşleri
2,01%
3,02%
1,26
Regülatör Çeşitli Demir İşleri Yapılması
1,15%
1,73%
0,72
Regülatör Ocak Taşı ile Tahkimat İşleri
0,1%
0,15%
0,06
Regülatör Ø200 mm Anma Çaplı PVC Esaslı Tünel Tipi Drenaj Borusunun Temini ve Yerine Döşenmesi
0,01%
0,02%
0,01
Regülatör Rezervuarı Demir İşleri
0,59%
0,87%
0,36
Regülatör Rezervuarı Beton İşleri
5,65%
8,48%
3,53
Her Türlü İnşaat Aksamının Bünyesine Giren Çimentonun Bedeli (Torbalı 42,5 N)
0,49%
0,73%
0,31
Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Süper Akışkanlaştırıcı (Sıvı)
0,02%
0,03%
0,01
Enjeksiyon Bentoniti (TS EN ISO 13500)
0,01%
0,02%
0,01
0.0-50 m Derinliğe Kadar (50 m dâhil) Her Türlü Kayada 2-5 m'lik Kademeler Halinde Basınçlı Su Deneyinin Yapılması
0,06%
0,08%
0,03
0.0-50 m Arasında Sert Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması
0,99%
1,48%
0,62
0.0-50 m Arasında Sert Kayada Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması
0,39%
0,58%
0,24
0.0-50 m Arasında Perde, Kapak ve Konsolidasyon Enjeksiyon İşlerinde Her Türlü Zeminde Çimento Enjeksiyonu Yapılması
0,27%
0,41%
0,17
Dere Yatağı Kaplaması Kazı İşleri
1,23%
1,84%
0,77
Dere Yatağı Kaplaması Dolgu İşleri
0,18%
0,27%
0,11
Dere Yatağı Kaplaması Beton işleri
12,78%
19,17%
7,99
Dere Yatağı Kaplaması Demir işleri
2,43%
3,65%
1,52
Dere Yatağı Kaplaması Servis yolu Kazı İşleri
0,27%
0,4%
0,17
Dere Yatağı Kaplaması Servis yolu Dolgu İşleri
1,34%
2,02%
0,84
Dere Yatağı Kaplaması Servis Yolu Stabilize Malzeme Kaplama İşleri
1,68%
2,5%
1,04
Dere Yatağı Kaplaması Servis Yolu Reglaj İşleri
0,07%
0,1%
0,04
Uygulama, Revizyon, Detay Projesi Yapılması İşleri
0,45%
0,68%
0,28
1/1000 Ölçekli Harita Yapılması
0,04%
0,07%
0,03
1/500 Ölçekli Harita Yapılması
0,01%
0,02%
0,01
Kamulaştırma İşlerinin Yapılması
0,03%
0,05%
0,02
Temel Sondaj Deliği Açılması (0.0-50 m arasında)
0,1%
0,15%
0,06
Araştırma veya Gözlem Çukuru Açılması (0.00-5.00 arası)
0,03%
0,05%
0,02
Jeoteknik Etütleri Kapsamında Yapılacak Deneyler
0,06%
0,09%
0,04
Doğal Yapı Malzeme Etütleri Kapsamında Yapılacak Deneyler
0,02%
0,03%
0,01
Doğal Yapı Malzeme Etütleri Kapsamında Hazırlanacak Raporlar
0,09%
0,14%
0,06
Enerji Nakil Hattı Yapılması
2,54%
3,81%
1,59
Güneş Enerji Santrali (GES) Yapılması
0,49%
0,73%
0,3
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
N katsayısının 1,00 alınması hususu 16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak hüküm altına alınmıştır.
#ilangovtr Basın No ILN01955270