T.C

UŞAK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

 
1-      İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Uşak İl Özel İdaresine ait, aşağıda m² ve tahmini bedelleri belirtilen, Durak Mahallesi Fatih Caddesi No:2 adresinde (ÖZMERKEZ’de) bulunan 3 Adet Büro,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.
2-      MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI: İş yerlerinin kira süresi  5 yıl olup, tahmini bedel ve geçici teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.          
No
Yüz Ölçümü
Cinsi
Aylık Tahmini Kira Bedeli
Yıllık Tahmini Kira Bedeli
Yıllık Kira Üzerinden %3 Geçici Teminat
Saati
202
56,98 m²
Büro
4.010,00 TL
48.120,00 TL
1.443,60 TL
14:15
303
56,98 m²
Büro
4.010,00 TL
48.120,00 TL
1.443,60 TL
14:20
304
75,17 m²
Büro
5.500,00 TL
66.000,00 TL
1.980,00 TL
14:25
3-      İHALE TARİHİ VE YERİ: İhale, İl Encümenince 09.01.2024 Salı günü saat 14.15 ten itibaren Öz Merkez İş Merkezi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.  
4-      İhaleye iştirak edecekler 2.maddedeki tabloda belirtilen geçici teminatı İl Özel İdaresinin göstereceği hesaba yatırmak zorundadır.
İHALE DÖKÜMANLARININ TEMİNİ: İhale dokümanı Uşak İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. Ve 100,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Geçici teminatları İdaremize ait TR: 21 0001 0002 5636 3568 1961 93 nolu Uşak Merkez Ziraat Bankası hesabına yatıracaklardır. İrtibat Telefon : 0 276 223 12 70-71 Dahili: 1207
5-      İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN;
 İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;
a.       2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
b.      İhaleye katılmak istediğine dair ( iş yeri numarasını belirtir ) talep dilekçesi. 
c.       Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
d.      Gerçek kişiler için en az 2022 yılı tasdikli ikametgâh belgesi        
e.       Mevzuatı gereği en az 2022 yılında alınmış kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi.
f.        Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
g.       Tüzel kişi olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküsü veya şirket adına teklifte bulunacak kişilerin imza sirküleri ile Noterden onaylı vekâletnamesi.
h.      Şartnamede belirtilen tahmini bedelin %3’ ü tutarında geçici teminat
i.        İhale dokümanı alındı belgesi.
j.        Şekli şartnamede belirtilen teklif mektubu.
k.      Şekli şartnamede belirtilen ortaklık sözleşmesi ve ortak girişim beyannamesi vermeleri gerekmektedir.
6-      İhaleye iştirak edenler, Şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
7-      İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgeleri en geç 08.01.2024 Pazartesi günü Saat: 17:00’ ye kadar Uşak İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır. Posta, fax, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın No ILN01957542