UŞAK BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parselleri, bağımsız bölümleri ve m² leri belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45nci maddesi gereği Açık Artırma Teklif Usulü ihalesi ile satışa çıkarılmıştır.
2-Taşınmazların İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatlerde belediye encümeninin huzurunda belediye encümen salonunda yapılacaktır.
3-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
    Gerçek Kişiler;
1.   İkametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
2.   Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,
3.   Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,
4.   Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,
5.   Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.
      Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);
1.   İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),
2.   Noter tasdikli İmza Sirküleri,
3.   Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,
4.   Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,
5.   Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,
6.   Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.
4- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebileceği gibi,  300,00.-TL bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi satın alınması zorunludur.
5- İstekliler posta ile yapacakları tekliflerini en geç 29.08.2023 Salı günü saat 10:00’ a kadar Uşak Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Sarayaltı Mahallesi Ramazan Akar Sk. No:3 A-Blok adresinde olacak şekilde iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen postalar dikkate alınmaz.
İlan olunur.                                                                                                                                                
Mehmet ÇAKIN
Belediye Başkanı                                                                                                                                             
#ilangovtr Basın No 1870524