UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

01- Mülkiyeti Belediyemize ait İslice Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No:3 Yöresel Ürünler Çarşısı Zemin Katta bulunan aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma teklif usulü ile üç (3) yıllığına kiraya verilecektir.
02- Taşınmazların İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte belediye encümeninin huzurunda belediye encümen odasında yapılacaktır.
03- İhaleye çıkartılan yerlerin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedelleri;
S.No
Açıklama
Nevi
Ada
Prs.
İhale
Muhammen Bedel (Aylık) TL KDV Hariç
Muhammen Bedel   (Yıllık) TL KDV Hariç
Geçici Teminat (%3)
Tarihi
Saati
1
İslice Mh .İsmetpaşa Cad. No:3 Z. Kat B.B. No:15
İşyeri
328
1
17.23
12/03/2024
14:10
3,500.00
42,000.00
1,260.00
2
İslice Mh .İsmetpaşa Cad. No:3 Z. Kat B.B. No:44
İşyeri
328
1
17.20
12/03/2024
14:20
3,500.00
42,000.00
1,260.00
3
İslice Mh .İsmetpaşa Cad. No:3 Z. Kat B.B. No:45
İşyeri
328
1
17.38
12/03/2024
14:30
3,500.00
42,000.00
1,260.00
4
İslice Mh .İsmetpaşa Cad. No:3 Z. Kat B.B. No:25
İşyeri
328
1
16.10
12/03/2024
14:40
3,500.00
42,000.00
1,260.00
5
İslice Mh .İsmetpaşa Cad. No:3 Z. Kat B.B. No:27
İşyeri
328
1
16.41
12/03/2024
14:50
3,500.00
42,000.00
1,260.00
04- İhaleye girecekler:
a)    Gerçek Kişiler;
1)   İkametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
2)   Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,
3)   Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden borcu yoktur belgesi getireceklerdir.
4)   Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.
b)    Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);
1)   İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),
2)   İmza Sirküleri,
3)   Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,
4)   Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden borcu yoktur belgesi getireceklerdir.
5)   Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.
05- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebilecektir.
06- İstekliler posta ile yapacakları tekliflerini en geç 12/03/2024 Salı günü saat 09:00’ a kadar Sarayaltı Mahallesi Ramazan Akar Sokak No:3 Uşak Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü adresinde olacak şekilde iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen postalar dikkate alınmaz.
07- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İlan olunur.                                                   
#ilangovtr Basın No ILN01991261