UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

01.   Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait, Yeşil Karaağaç Mahallesi 156 ada, 1 parselde bulunan İR;2011/64/İ1    (ER_3211255-3211256-3255303) işletme numaralı ve ruhsatlı, içerisinde 250 kw trafo, trafo direği, enerji nakil hattı ile AG panosu bulunan 1 adet Jeotermal Kuyu, turizm amaçlı termal su metreküp birim fiyatı üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık artırma teklif usulü ile işletme ruhsat bitiş tarihi olan 30.06.2041 tarihine kadar sınırlı ayni hak tesisi olarak kiraya verilecektir.
02.   Jeotermal Kuyunun kullanımının kiraya verilme ihalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte belediye encümeninin huzurunda belediye encümen odasında yapılacaktır.
03.   İhalenin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli;

No

 Jeotermal Kuyunun Adresi

Nevi

Koordinat

Derinlik            (metre)

Sıcaklık     (C°)

Kuyunun Toplam debisi      (Lt/Sn)

İhale Edilen Miktarı

İhale 

Tespit Edilen m³ Bedeli KDV Hariç 

Muhammen Bedel Aylık                   (TL+KDV)

Muhammen

Bedel Yıllık                             (TL+KDV)

%3 Geçici Teminat Bedeli        (TL)

Tarihi

Saati

1

Yeşil Karaağaç Mah.                       156 Ada 1 Parsel

Jeotermal Kuyu

Enlem 38°39’32.70 Boylam 29°21’20.44

875 m 

 55 C°

25 LT/Sn 

12 Lt/Sn

9.01.2024

14:10

₺1.00

₺31,104.00

₺373,248.00

₺11.198,00

04.  İhaleye girecekler:

a)    Gerçek Kişiler;
1)    İkametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
2)    Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,
3)    Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden borcu yoktur belgesi getireceklerdir.
4)    Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.
b)    Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);
1)    İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),
2)    İmza Sirküleri,
3)    Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,
4)    Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden borcu yoktur belgesi getireceklerdir.
5)    Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.
05.   İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebileceği gibi, 1.000,00.-TL bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi satın alınması zorunludur.
06.   İstekliler posta ile yapacakları tekliflerini en geç 09.01.2024 Salı günü saat 09:00’ a kadar Sarayaltı Mahallesi Ramazan Akar Sokak No:3 Uşak Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü adresinde olacak şekilde iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen postalar dikkate alınmaz.
07.Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İlan olunur.                                                      
Mehmet ÇAKIN 
Belediye Başkanı
#ilangovtr Basın No ILN01954635