20000 ADET YARI MAMUL 1 SINIF TEK KİŞİLİK LÜKS YARI MAMÜL BİRİNCİ KALİTE VİZON BATTANİYE VE 1000 ADET YARI MAMUL 1 SINIF ÇİFT KİŞİLİK LÜKS YARI MAMÜL BİRİNCİ KALİTE VİZON BATTANİYE VE YARDIMCI MALZEME ALIMI

UŞAK E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU


20000 ADET YARI MAMUL 1 SINIF TEK KİŞİLİK LÜKS YARI MAMÜL BİRİNCİ KALİTE VİZON BATTANİYE ve 1000 ADET YARI MAMUL 1 SINIF ÇİFT KİŞİLİK LÜKS YARI MAMÜL BİRİNCİ KALİTE VİZON BATTANİYE VE YARDIMCI MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/487380
1-İdarenin
a) Adı
:
UŞAK E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
b) Adresi
:
MUHARREMŞAH MAHALLESİ HACIMSULTAN CADDESİ 2 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK
c) Telefon ve faks numarası
:
2762340234 - 2762340233
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
20000 ADET YARI MAMUL 1 SINIF TEK KİŞİLİK LÜKS YARI MAMÜL BİRİNCİ KALİTE VİZON BATTANİYE ve 1000 ADET YARI MAMUL 1 SINIF ÇİFT KİŞİLİK LÜKS YARI MAMÜL BİRİNCİ KALİTE VİZON BATTANİYE VE YARDIMCI MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
20000 ADET YARI MAMUL 1 SINIF TEK KİŞİLİK LÜKS YARI MAMÜL BİRİNCİ KALİTE VİZON BATTANİYE ve 1000 ADET YARI MAMUL 1 SINIF ÇİFT KİŞİLİK LÜKS YARI MAMÜL BİRİNCİ KALİTE VİZON BATTANİYE VE YARDIMCI MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Tekstil Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 31/12/2024 Tarihine kadar İşyurdu Tekstil Atölyesinin talebi doğrultusunda peyder pey teslim alınacaktır
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşme İmzalanmasına Mütekaip
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
16.05.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Muharremşah Mahallesi Hacımsultan Caddesi No:2 UŞAK
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Belge Adı
Açıklama
Ortak Girişimlerde
BELGELER
1. Alım kapsamında yapılacak olan ürüne ait tedarik edilecek üretici firmanın ; Alım Konusu ürünlerde çevreye ve insan sağlığına zararlı hammadde ve yardımcı malzeme kullanılmadığını gösterir Oekotex-100 sertifikasına sahip olmalıdır ve ürünler bu standarda göre üretilmelidir. Ayrıca bu belge ihale dosyasında bulunmalıdır.
Tek ortağın sunması yeterlidir.
BELGELER 2
2. Üretici firmaya ait TS 11355 standardına göre TSE belgesine sahip olmalıdır. Ayrıca bu belge ihale dosyasında bulunmalıdır. Üretici firmaya ait ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalıdır. Ayrıca bu belge ihale dosyasında bulunmalıdır.
Tek ortağın sunması yeterlidir.
BELGELER 3
3. İhaleye katılan istekli firmalara ait - Firma adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
Tek ortağın sunması yeterlidir.
BELGELER 4
4- Şartnamenin 7.5.2. maddesinde belirtilen adayın teklif verme yetkisinin bulunduğunu belgelendirecek ve adayının durumuna uygun belgelerden biri.(Yetkili satıcı, temsilci, imalatçı ve serbest bölge faaliyet belgesi) Adayın alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir.
Tek ortağın sunması yeterlidir.
BELGELER 5
5- Bu çerçevede aday aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumlarına uygun olan belge veya belgeleri sunabilirler: a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
Tek ortağın sunması yeterlidir.
BELGELER 6
6-İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
Tek ortağın sunması yeterlidir.
BELGELER 7
7- Söz konusu belgeler ihale tarihi itibari ile geçerli olacak ve sözleşme süresince yüklenici firma belgenin geçerliliğini taahhüt edecektir.
Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Belge Adı
Açıklama
Ortak Girişimlerde
BELGELER
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler, istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir
Tek ortağın sunması yeterlidir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN02018611