TAŞIT TANIMALI OTOMASYON SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ALIMI(2024 YILI)

UŞAK İL ÖZEL İDARESİ


Taşıt Tanımalı Otomasyon Sistemi ile Akaryakıt Alımı(2024 yılı) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/1498963
1-İdarenin
a) Adı
:
UŞAK İL ÖZEL İDARESİ
b) Adresi
:
ÜNALAN MAH. ATATÜRK BUL. 102 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK
c) Telefon ve faks numarası
:
2762231270 - 2762120934
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Taşıt Tanımalı Otomasyon Sistemi ile Akaryakıt Alımı(2024 yılı)
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
Akaryakıt Alımı Kurşunsuz Benzin - 4.000 Litre Motorin - 8.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Akaryakıt: Yüklenici tarafından; yüklenicinin veya bayisi olduğu Uşak Belediye mücavir alan sınırları içerisinde yer alan taşıt tanımalı otomasyon sistemi bulunan en az iki adet akaryakıt istasyonundan ihtiyaca göre Uşak İl özel İdaresinin belirleyeceği araçlara alınacaktır. İdare ihale ettiği akaryakıt ürünleri için herhangi bir ürünü veya tamamını gerekli ulusal marker kontrolünü yaptırarak istediği zaman dökme olarak da ambarına alabilir.
ç) Süresi/teslim tarihi
:
01.02.2024'te işe başlanır.işin süresi 12 aydır.
d) İşe başlama tarihi
:
01.02.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
04.01.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Uşak İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü E-İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım Pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve ihale tarihinde geçerli bulunan teklif sahibinin akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter tastikli suretini,
b) İstekli bir Akaryakıt Pazarlama Kuruluşunun Bayii ise; Akaryakıt Dağtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair ihale tarihinde geçerli bulunan tek elden satış sözleşmesini ve Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve ihale tarihinde geçerli olan istasyonlu bayilik belgesinin aslını veya noter tastikli suretini beyan edeceklerdir.
c)İstekli Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayii ise;Sözleşme süresince idareninin hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıt ihtiyacını Ülke genelinde mevcut bulunan Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Taşıt Tanıma Otomasyon Sistemli tüm akaryakıt istasyonlarından karşılayabileceğine dair bağlı bulunduğu dağıtım şirketi yetkilisince destekleyeci yazılı belge ile istasyonların yer aldığı  harita veya isim veya adreslerinin bulunduğu listeyi beyan edeceklerdir.
d)İstekli Uşak İli  Belediye mücavir alan sınırları içerisinde yer alan Taşıt Tanıma Otomasyon Sistemli akaryakıt istasyonlarından akaryakıt alabileceği toplamda en az 2 (iki) adet akaryakıt istasyonun bulunduğuna dair istasyonların isimleri ve açık adresleri yazılı belgeyi beyan edeceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN01953249