BAKIM ONARIM, DİYALİZ HASTA TAŞIMA, TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI HİZMETİ ALINACAKTIR
UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinin 2024 Yılı Bakım Onarım, Diyaliz Hasta Taşıma, Tehlikeli Atıkların Toplanması Hizmeti Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/151798
1-İdarenin
a) Adı
:
UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
:
Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No:12 64100 MERKEZ/UŞAK
c) Telefon ve faks numarası
:
2762270034/254-219 - 2762242418
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
:
Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinin 2024 Yılı Bakım Onarım, Diyaliz Hasta Taşıma, Tehlikeli Atıkların Toplanması Hizmeti Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
6 Kısım Bakım Onarım Hizmeti, 2 Kısım Diyaliz Hasta Taşıma Hizmeti, 1 Kısım Tehlikeli Atık Hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Uşak İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Birimleri, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eşme Devlet Hastanesi, Banaz Devlet Hastanesi, Sivaslı İlçe Devlet Hastanesi, Karahallı İlçe Devlet Hastanesi ve Ulubey İlçe Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihi 01.04.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi
:
01.04.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
08.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi - Cumhuriyet Mah. Bahçeli Sk. No:12 Merkez/UŞAK
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
6. Kısma Teklif verecek olan istekliler; 
Teklif veren isteklilerin teknik servis ve yedek parça sağlamaya yetkili olduğunu gösteren yetki belgesini yeterlilik kriterleri tablosunda beyan edecekler ve bu belgeyi Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması aşamasında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tüm Kısımlar
Belge Adı
Açıklama
Teknik Şartnamede ki Belgeler;
Teklif verecek isteklilerin; Teklif verilen kısımların teknik şartnamesinde belge istenmesi durumunda istenen belgeler yeterlilik kriterleri tablosunda beyan edecekler ve bu belgeyi Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması aşamasında sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İstekli olan firmalar teklif ettikleri her bir kısma ayrı ayrı olmak üzere Kamu ve/veya Özel Sektörde yapılmış kısımların özellikleriyle ilgili her türlü tamir, bakım, onarım ve hizmet benzer iş olarak kabul edilecektir. 
7. ve 8. Kısımlar için (Diyaliz Hasta Taşıma Hizmeti) Kısım için Kamu Kuruluşlarına veya Özel Sektörde yapılmış her türlü taşıma hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN01984977