UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞLETİM HAKKI KİRALAMA İHALE İLANI

Fotokopi Merkezi ve İş Yeri Grubu

 
1. Uşak Üniversitesi 1 Eylül Yerleşkesi Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksinde yer alan Fotokopi Merkezi işletim hakkı kiralaması ve İş Yeri Grubu işletim hakkı kiralaması 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırma yapmak üzere ihaleye konulmuştur.
2. İhale; Uşak Üniversitesi (İzmir yolu 8.km. Uşak) Bir Eylül Yerleşkesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı salonunda (Rektörlük binası 1. Kat, 115 numaralı salon) yapılacaktır.
İstekliler şartnameleri mesai saati içerisinde Uşak Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görebilir ve 750,00 TL (YediYüzElliTürkLirası) bedeli Ziraat Bankası İsmetpaşa Şubesi TR65 0001 0017 5846 3900 4150 39 IBAN numaralı U.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırarak temin edebilirler. Şartname bedeli, girilecek her ihale için açıklamaya ihale adı yazılacak ve ayrı ayrı yatırılacaktır.
3. İhaleye çıkartılan yerin; ihale gün, saat, muhammen bedel ve işletim amacı gösterir tablo:
Sıra
İhale Adı
Yer
İşletim
Alanı
Yıllık Tahmini Bedel
Süre
Geçici Teminat
İhale Tarih ve Saati
1
Fotokopi Merkezi
11 Numaralı Dükkân
64,90 m²
225.000,00 TL
3 Yıl
6.750,00 TL
08.03.2024
11.00
2
İş Yeri Grubu
(Gıda üretim ve satışı amaçlı)
01 Numaralı Dükkân
123,50 m²
400.000,00 TL
3 Yıl
12.000,00 TL
08.03.2024
15.00
06 Numaralı Dükkân
31,60 m²
15 Numaralı Dükkân
55,80 m²
17 Numaralı Dükkân
88,70 m²
4. İhaleye katılabilme şartları: İdaremize borcu olmayıp Devlet İhale Kanunu'na göre ihaleye katılmaya engeli bulunmayan, ihale şartnamesinde yer alan şartlara haiz istekliler ihaleye katılabilir ve aşağıdaki belgeler aranır.
a)    Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için),
b)    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1)    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)    Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d)    Geçici teminata ilişkin belge,
e)    İhale Şartnamesi satın alındığını gösterir belge ve doküman satış bedel makbuzu/dekontu.
f)      İlk ilan tarihinden sonra alınmış;
1)    SGK borcu olmadığını gösterir belge,
2)    Vergi borcu olmadığını gösterir belge,
3)    Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızdan alınacak Üniversitemize borcu olmadığına dair belge.
g)    Sabıka kaydına ilişkin son 1 ay içinde alınmış adli sicil belgesi. (Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili kişi için verilecektir.)
h)    Tebligat için ıslak imzalı adres ve iletişim bilgileri beyanı.
i)      İhale tarihinde geçerli 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre alınan işletme kayıt belgesi. (Sadece 2 sıra numaralı “İş Yeri Grubu ihalesi” için verilecektir.)
j)      Konsorsiyum veya ortak girişim halinde ihaleye katılım kabul edilmeyecektir.
Ayrıntılı açıklamalar Fotokopi Merkezi işletim hakkı ihale şartnamesi ve İş Yeri Grubu işletim hakkı ihale şartnamesi 8. maddesinde ve diğer maddelerinde yer almaktadır.
Detaylı bilgi: Uşak Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / www.usak.edu.tr (alımlar/ihaleler sekmesi) / (276) 221 2213 – 1623
#ilangovtr Basın No ILN01991219