UŞAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 
Uşak Orman İşletme Müdürlüğü Uşak Orman İşletme Şefliği amenajman planı 643 ve 646 no.lu bölme içerisinde kalan Yeşil Karaağaç Konaklamasız Orman Parkı işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10. maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1.  İDARENİN :
a) Adresi
: Kurtuluş Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No: 92
  Merkez/UŞAK
b) Telefon ve faks numarası
: 0 276 2270038 / 0 276 2230190
c) Elektronik posta adresi
2.  İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:
 
      Niteliği
 
İli
 
İlçesi
 
Mahallesi
 
 Mevkii
 
Yüzöl çümü
 
   Muhdesatı
İşletme Hakkı Kira
   Süresi
Orman
(Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki yer)
Uşak
Merkez
Karaağaç
-
 
10,92
Ha.
1 Adet Kır Lokantası (250 m2)
20 Yıl
3.  İHALE KONUSU İŞİN             :
a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki)
: 1 adet Yeşil Karaağaç Konaklamasız Orman Parkında yer alan gelir getirici tesislerin (1 adet Kır Lokantası 250 m2) işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek 8. maddesi uyarınca kiraya verilmesi. Orman Parkları Bilgi Formunda yer alan Tuvalet (43 m2), Depo (30 m2) ve İbadethane (45 m2) yapılması öngörülmektedir.
b) Tahmin edilen yıllık
işletme hakkı kira bedeli
: 130.000,00 TL
c) Geçici teminat miktarı
: 13.000,00 TL (Tahmin edilen bedelin % 10)
4.  İHALENİN :
a) Yapılacağı yer
: Uşak Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Müdür Yardımcısı Odası (108 No.lu Oda)
b) Tarih ve saati
: 05 / 09 / 2023 - 11: 00 Salı
5.    İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK
 KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER                    :
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir.
5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde
ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
5.1.3.   Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (varsa) bildirmeleri,
5.1.4.   Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi
borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ),
5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, ( Kamu
kurumlarından istenmeyecek).
5.1.7.  Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
5.1.8.  Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,
5.1.9. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (ihale dokümanının) satış
bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,
5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.11.              Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.12.              Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
5.1.13.             İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.11, ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.1.14- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan iş deneyimine yönelik ilgili idareden alınacak belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
            5.1.14.1- İhaleye konu olan işle ilgili aşağıdaki faaliyetleri en az 5 ( Beş ) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek 
            Orman Parkı  (mülga A,B,C ve D Tipi Mesire Yerleri) işletmeciliği.
5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek
zorundadır.
6.  İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):
İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 500,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü veznesine ya da Ziraat Bankası İsmetpaşa Şubesi’ndeki IBAN TR220001001758363570105016 numaralı hesabına yatıracaklardır.
7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ :
7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
7.2. Teklifler, 05/09/2023 Salı günü saat 11:00’ a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan
istekliye iade edilir.
7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konul-
mayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli” üzerinden
artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve
değiştirilemez.
8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.    
                                                                                                                     İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın No ILN01879074