Resmi İlanlar:
Haşere İlaçları Satın Alınacaktır

Haşere İlaçları Satın Alınacaktır Uşak Belediyesi Veteriner İsleri Müdürlüğü

Vektör Kontrolünde Kullanılmak Üzere Haşere İlaçlan Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası  : 2019/217533

1-İdarenin

a)      Adresi   : İSLİCE MAH. ISMETPASA CAD. 3 64100 MERKEZ

UŞAK MERKEZ/UŞAK

b)      Telefon ve faks numarası : 2762239167 - 2762275671

c)      Elektronik Posta Adresi : veterinerlik@usak.bel.tr

ç) İhale dokümanının  : https: //ekap.kik.gov.tr/EKAP

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı        : CYPERMETHRİN: 120.000 ha 1R-TRANS-

PHENOTHRİN: 42.000 ha CYPHENOTHRİN:75.000 ha SPİNOZAD: 480 ha DİFLUBENZURON: 288.000 m2 PYRİPROXYFEN TABLET/SPİNOZAD TABLET: 100 ha CYPERMETHRİN CS/ALPHACYPERMETHRİN SE: 550.000 m2

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)      Teslim yeri        : Karaağaç Mahallesi Eski Asfalt Şantiyesi Geçici Hayvan

Bakım Evi Merkez/UŞAK

c)      Teslim tarihi      : Sözleşme imzalanmasına müteakip 15 gün içinde mal

teslimi yapılacaktır.

3- İhalenin

a)      Yapılacağı yer   : Uşak Belediyesi-İslice Mah. İsmetpaşa Cad. No: 3 UŞAK

b)      Tarihi ve saati   : 31.05.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.    İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1.      İlaçlara ait T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsatı.

2.      İthal ilaçlara için T.C. Sağlık Bakanlığı İthalat İzin Belgesi.

3.      T.C. Sağlık Bakanlığımca verilmiş etiket örneği.

4.      Aktif Madde Garanti Belgeleri

5.      İlaçlara ait Garanti Belgeleri

belgelerinin asıllarını/aslına uygunluğu noterce veya idarece onaylı suretlerini teklif zarfı içinde sunmaları zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.          Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.          Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a)      İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.

b)      Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c)      Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1.(Kamu İhale Genel Tebliği’ nin 58.3. maddesine istinaden)

a) Aday veya istekli adına düzenlenen “Sanayi Sicil Belgesi”,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu”.

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına

düzenlenen imalat Yeterlik Belgesi”.

ç ) Değişik: 16 8 2014-29090 R.G./ 3. md.)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin “Yerli Malı Belgesi” veya “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi”,

ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

belgelerinin asıllarım/aslına uygunluğu noterce veya idarece onaylı suretlerini teklif zarfı içinde sunmaları zorunludur.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İlaçlara ait alan maliyet hesaplan teklif zarfı içinde sunulması zorunludur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.      Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.      İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Şubesi adresinden satın alınabilir.

7.2.    İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.      Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale

Şubesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese      iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.      İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.     İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.     Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12.     Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.     Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İl basın no:158

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Haberi Oku