Resmi İlanlar:
UŞAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2405 TON İTHAL FINDIK KÖMÜRÜ VE 403 TON İTHAL CEVİZ KÖMÜRÜ ALIMI


UŞAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2405 TON İTHAL FINDIK KÖMÜRÜ VE 403 TON İTHAL CEVİZ KÖMÜRÜ ALIMI 
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- UŞAK
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2405 Ton İthal Fındık Kömürü ve 403 ton İthal Ceviz Kömürü Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası        :2019/355816
1-İdarenin
a)Adresi            : KURTULUŞ MAHALLESİ ENSTİTÜ SOKAK NO:11 64100 UŞAK
                MERKEZ/UŞAK
b)Telefon ve faks numarası    :2762234054 - 2762233989
c)Elektronik Posta Adresi    :destek64@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı    : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2405 Ton İthal Fındık Kömürü ve 403                     ton İthal     Ceviz    Kömürü    Alımı
                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                     şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri            :Teknik Şartnamede belirtilen okul    ve kurumların    depolarına
c)Teslim tarihi            :İşe başlama tarihinden itibaren    60    takvim    günüdür.
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer        : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu - Kurtuluş Mah. Enstitü                     Sk.No:11 UŞAK
b)Tarihi ve saati        : 28.08.2019-10:00
4. -İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.    İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.
4.1 1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-    ilimizde faaliyet göstermeyen ve bu nedenle il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenmiş “katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi” bulunmayan, üretici ve satıcıların İlimizde yapılacak ısınma amaçlı katı yakıt ihalelerine katılmak istemeleri durumunda; üreticiler için “Uygunluk İzin Belgesi” (üretici tarafından fotokopisi Onaylı) dağıtıcılar için herhangi bir İlden alınmış “Dağıtıcı Kayıt Belgesi” , satıcılar için ise herhangi bir İlden alınmış “Katı Yakıt satıcısı Kayıt Belgesi” (satıcı tarafından fotokopisi Onaylı) ibraz etmek şartıyla ihalelere katılabilmelerine, ihaleye konu olan katı yakıtların İl Mahalli Çevre kurulu Kararlarına uygun olmasına,
-    İhaleye katılan (Üretici/Dağıtıcı/Satıcı) teslim edeceği kömürle ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm
ve Analizleri yeterlilik belgesi kapsamında, son altı ay içinde alınmış analiz raporunun aslı veya Noterden tasdikli suretini    (ihale    kendisinde    kalsın    veya    kalmasın),    ibraz    edeceklerdir.
(İhale dosyasına koyacaklardır)
-    İhaleye katılan firmalar,taahhüt edeceği kömürle ilgili kalori miktarını gösterir imzalı belgeyi ihale dosyasına koyacaklardır.
4.1.2.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.    Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5    ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6    Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1.    Standarda ilişkin belgeler:
TSE Belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel kuruluşlara yapılmış katı yakıt işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.    İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.    ihale dokümanının görülmesi:
7.1.    ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.    ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.    Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Satın Alma Donatım Birimine adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.    İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.    istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az oimamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 . Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar
İhale, Kanunun38 inci maddesine öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır
İl Basın No:258 
 

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

ÇED DUYURUSU

Haberi Oku