UŞAK'TA BUGÜN VEFAT EDENLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

Eğitim Bir Sen Uşak Şube Başkanı Bilal Kara, üniversite çalışanlarının özlük hakları hakkında sendikasının hazırladığı raporu paylaştı. Bilal Kara, üniversitedeki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eğitim Bir Sen Uşak Şube Başkanı Bilal Kara, şöyle söyledi:
“Üniversite idari personeli arasındaki istihdam biçiminden kaynaklı statü farklılığı ortadan kaldırılmalı, bütün sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir. Yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanun’a tabi olarak çalışan personele, merkezî sistem dâhilinde yükseköğretim kurumları arasında isteğe bağlı yer değişikliği hakkı tanınmalıdır. Yükseköğretim kurumlarında görevde yükselme sınavlarının en geç iki yılda bir yapılması; yazılı sınavın ÖSYM tarafından merkezî olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması; görevde yükselme sınavına girip ilk sıradakiler yerleştirildikten sonra yedekte kalan personel tek bir havuzda kabul edilip boşalan kadrolara en yüksek puandan başlamak üzere atama işlemi yapılması; sözlü sınavın kaldırılarak görevde yükselmeye tabi atamaların yazılı sınav sonuçlarına göre yapılması gibi hususlarda düzenleme yapılmalıdır”.

MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİDİR
Bilal Kara, şöyle söyledi: “Asli görevi akademik faaliyet yapmak olan akademik personelin genel sekreter, fakülte, enstitü, yüksekokul sekreteri gibi yönetim görevine ilişkin kadrolarda görevlendirilmemeleri ya da sadece kamu yönetimi, yükseköğretim kurumları yönetimi gibi alanlarda akademik çalışması olan akademik personelin görevlendirilmesi noktasında düzenleme yapılmalıdır. Şoför olarak çalışanlara aylık kilometre sınırı getirilmeli; trafik cezaları ve kazalara ilişkin mali sorumluluklar açısından oluşabilecek mağduriyetler, kurumlarca hukuki sorumluluğu kapsayacak şekilde sigorta yoluyla giderilmelidir. İdari personelin kurumlar arası yer değişikliğinde muvafakat sürecinde muvafakat taleplerinin karşılanması noktasında personelin üst öğrenimi, özlük haklarının iyileşecek olması, aile bütünlüğü ve sağlık durumu mazeretlerinin karşılanacak olması, kariyeri açısından ilerleme imkânına sahip olması gibi kişinin ve çalışacağı kurumların lehine, belirli açık, net, somut, objektif, denetlenebilir kıstaslar oluşturulmalı; kadrolarının bulunduğu kurumların takdir hakları bu kıstaslar çerçevesinde sınırlandırılmalıdır. Yükseköğretim kurumlarının üniversite yönetim kurullarında idari personelin de diğer kurul üyeleriyle eşit haklara sahip temsilci bulundurması sağlanmalıdır. Her türden meslek lisesinin aşçılık sertifikası almaya imkân sağlayan bölümleri ile Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek liselerinin “mutfak” bölümü, Anadolu meslek/Anadolu kız meslek liselerinin “Ağırlama ve Gıda Teknolojisi” alanı ve kız meslek/meslek liseleri ve çok programlı liselerin “Ağırlama ve Gıda Teknolojisi “alanı mezunu veya iki ya da üç yıl süreli aşçılık ön lisans mezunu olup aşçı kadrolarında bulunanların, teknik hizmetler sınıfına geçirilmeleri veya eğitim düzeylerine göre teknisyen ve/veya teknikerlerin sahip olduğu mali ve sair özlük haklarından istifade edebilmeleri noktasında gerekli düzenleme yapılmalıdır. 2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesinde rektöre tanınmış olan yetkilerin sınırlarının çizilmesi; görev yeri değişikliği başta olmak üzere yetkinin kullanımının objektif, açık, net, somut, haklı gerekçelere dayalı ve denetlenebilir kurallara bağlanması sağlanmalıdır. Yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi hükmüne göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği memur kadrolarına atananların aylık ve ücretlerinin genel bütçeden ödenmesi konusunda gerekli değişiklikler yapılmalıdır.”

GÖREVDE YÜKSELMELERDE DÜZENLEME OLMALI
“Görevde yükselmeye tabi kadrolara yapılacak atamalarda kurumda en az çalışmış olma süresinin en az üç yıl olarak uygulanması sağlanmalıdır” diyen Kara, şöyle konuştu:
“Yardımcı hizmet sınıfı çalışanlarına birinci dereceye kadar yükselebilmeleri sağlanmalı ve bu çalışanlara ek gösterge oranı uygulanması noktasında düzenleme yapılmalıdır. Hakkında idari inceleme, araştırma ve soruşturma açılan idari personel ile ilgili, sendika üyesi olması hâlinde sendikasına bilgi verilerek inceleme, araştırma ve soruşturma sürecinde üyesinin haklarını savunabilmesine imkân sağlanmalıdır. Üniversite çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması ve iş verimliliğinin artırılması amacıyla eğitim ve seminer faaliyetleri en az yılda bir defa yapılmalıdır. İdari personele, erasmus+ programlarına erişim imkânı sağlanmalıdır.  Oda, masa, sandalye ve benzeri, kamu hizmetinin yürütülmesi ve insanca iş için gerekli donanımdan mahrum bırakmak başta olmak üzere değişik eylemlerle idari personele karşı mobbing uygulanmaktadır. Üniversitede mobingle mücadele eden bir kurul oluşturulmalıdır.”
HABER MERKEZİ

Editör: Zülal Karadedeli