Değerli Okurlar! Kanımca yerel yönetimlerin Türk İdare yapısında önemli bir yeri vardır. Elbette bu dünya  bizlere atalarımızdan kalan miras değil, çocuklarımıza bırakacağımız emanettir. Yanılmıyorsam bu söz bir Kızılderili atasözüdür. Çevremiz, üzerinde oturduğumuz toprak, teneffüs ettiğimiz hava, içtiğimiz su vs..Bunların hepsi emanet bizlere. İşte bu noktada SORGULANMASI gereken de, bunları ne kadar bir emanetçi mantığıyla kullandığımız meselesidir. Daha doğrusu bunları bir emanetçi mantığıyla mı yoksa bir mirasyedi anlayışıyla mı kullanıyoruz? Sonra çocuklarımıza, gençlerimize bırakacağımız bu emanet değerleri ne kadar geliştirebiliyoruz? Bunların  sorgulanması gerektiğini düşünüyorum.

Bakınız! Günümüzde belediyelerin üstlendiği misyon giderek farklılaşıyor. Bundan 20-30 yıl önce SADECE HİZMET BOYUTU ile değerlendirilen BELEDİYELER, artık  son yıllarda DEMOKRASİ boyutu ile değerlendirilmeye başlandı. Demokrasi boyutunda DAHA KATILIMCI bir toplumun güvencesi olmaya doğru giden belediyeler, hizmet boyutunda da BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN sağladığı açılımlarla daha çağdaş çözümlere yöneliyor.

Pekala Belediyelerin önemli görevleri  var mıdır? Elbette vardır. Bunlar; Su temini, şebeke yapımı ve dağıtımını sağlamak, kanalizasyon şebekesi kurmak, şehir içi yollar ve meydanları yapmak, parklar ve mezarlıklar yapmak, havagazı üretimi ve doğalgaz dağıtımını yapmak. Çöp toplamak, yolları temizlemek, itfaiye hizmetlerini yerine getirmek, zabıta hizmetlerini yapmak, çöpleri toplamak, cadde ve sokakların temizliği sağlamak ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri almak. Mastır plan hazırlamak, ayrıntılı imar planları hazırlamak, imar planlarında gerekli değişiklikleri yapmak, yapı ruhsatı vermek, inşaatların kontrolünü yapmak.

Ayrıca fiyat ve ücretleri tespit edip denetlemek, hal yerleri açmak, mezbaha kurmak, pazar yerleri kurmak, işportacılığı düzenlemek, küçük sanayi bölgesi çarşısı kurmak, otel, dükkan vb. yapıp kiralamak, ticaret odaları ve benzeri yerleri organize etmek, fuar, sergi, panayır, festivaller düzenlemek, belde dâhilinde ilan ve reklam faaliyetlerini düzenlemek, turistik tesisler kurmak, turistik faaliyette bulunmak, okul öncesi eğitim hizmetleri, ilköğretim görevleri, mesleki eğitim kursları düzenlemek, kütüphane ve okuma salonları açmak, öğrenci okutulması, sağlık hizmetleri, dini görevler, nikâh işlemleri, fakirler için yurtlar kurmak, yetim evleri açmak, muhtaç asker ailelerine yardım etmek, ucuz konutlar yapmak. Belediye sınırlarında yük ve yolcu taşıt aracı sağlamak ve işletmek, taşıt araçlarının işletilmesine tekel niteliğinde olmamak üzere izin vermek, belediye sınırlarında kişilerce ve belediyece yapılan yolcu taşıma ücret tarifesini düzenlemek ve uyulmasını sağlamak, imar planlarında trafik güvenliği için gerekli bölgeleri ayırmak ve uygulamaları izlemek, belediye sınırlarındaki deniz, göl ve nehirlerde gerektiğinde ulaşımı sağlamak, bu araçların sağlamlık, temizlik koşullarını, yolcu ve yük sınırlamalarını, ücret tarifelerini düzenlemek ve kontrol etmek,

Daha bitmedi. Eski eserleri korumak, kütüphane, kültür merkezi açmak spor alanları yapmak, tiyatro, müze, sinema salonları açmak, insan ve hayvan sağlığını koruyucu veterinerlik hizmetlerini sağlamak ve denetimini yapmak, gıda kontrol laboratuarları kurmak ve yönetmek, park, bahçe, hayvanat ve bitki bahçesi, fidanlık, koru kurmak, yeşil alanları düzenlemek, korumak; orman, bahçe, mera, vb araziyi hasardan korumak, müşterek su yollarının yapım, bakım ve onarımını yapmak, su birikintilerini kurutmak vb.  Herhalde bu kadar yeter değil mi?

        Olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece yerel seçimlere 1,5 yıl var. Her geçen gün bizleri bu yerel seçimlere bir adım daha yaklaştırıyor. YEREL YÖNETİMLER, HALKA EN YAKIN BİRİMLERDİR. Yerel Yöneticilerin de her zaman HALKLA YÜZ YÜZE, İÇ İÇE OLMASI beklenir. Elbette ki, yöneticisi olduğu yerel yönetimin kapılarını VATANDAŞINA KAPATMAMIŞSA. Yöneticisi olduğu kent halkına tepeden bakmamışsa. Bir diğer önemli husus da yerel yönetimlere yönetim sanatından anlayan, saygın halkın güvendiği, liyakatli, halkla diyalog kurabilen  ehil insanların aday  olması ve halkın da bu adaylara oylarıyla destek vermesi. Öyle olunca tabi ki içinde yaşanılan KENTE yada yerleşim birimlerine hizmette gelir. Halkımız özellikle bu konuyu YEREL SEÇİMLERDE mutlaka dikkate almalıdırlar. Çünkü yerel yönetimler kadar YEREL YÖNETİCİLER DE çok önemlidir. Söylemesi bizden taktir halkımızdan. Hoşça kalın dostça kalın!